Obchodní podmínky

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (klikni zde )

„Podle zákona  o evidenci tržeb  je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 
 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky pro dodávku zboží (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. se sídlem ve Vyškově, identifikační číslo: 255 19 671, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 29651 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.rostex.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.rostex.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě anebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v návodu k obsluze. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené na webových stránkách ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění.
 
2.2. Kupující provádí objednávání zboží přímo z webového rozhraní obchodu.
 
2.3. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty bez ceny dodání zboží kupujícímu. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Akční ceny jsou platné po dobu trvání akce uvedené na webové stránce. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou informativní , závazný smluvní vztah vznikne až uzavřením kupní smlouvy.  
 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
3.5. Je stanovena akceptační lhůta v délce l pracovní den.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 
3.6. Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky ve lhůtě akceptační dle bodu 3.5. Kontaktní údaje jsou uvedeny v ustanovení 12.5. obchodních podmínek.
 
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující i prodávající samostatně.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese ROSTEX VYŠKOV, s.r.o., Dědická 190/17, Vyškov, PSČ 682 01 nebo v podnikové prodejně na adrese Brněnská 509/11a, Vyškov, PSČ 682 01 (budova obchodního centra);
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
Přepravné a balné za zboží ve vyšší hodnotě objednaného zboží než 3 000 Kč je zdarma.
Doručení zásilek po celé České republice zajišťuje:
 • PPL CZ s.r.o.
 
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 
4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy a doručení zálohové faktury.
 
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
4.5. V případě bezhotovostní platby může kupující zboží převzít až po úplném zaplacení kupní ceny..
 
4.6. V případě bezhotovostní platby, kdy kupující zaplatí kupní cenu a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí peněžité plnění (kupní cenu) dohodnutým způsobem.
 
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
4.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. DODACÍ LHŮTA

5.1. Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy. V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je – předá přepravci do dvou pracovních dnů po potvrzení objednávky a uhrazení kupní ceny při bezhotovostní platbě. Dodací lhůta činí maximálně pět pracovních dnů dle přepravních podmínek přepravce. V případě, že objednané zboží není skladem, resp. se jedná o „zboží na objednávku“ oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. (dodací lhůtě).

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující (spotřebitel) má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb. v platném znění /dále jen OZ/ právo od kupní smlouvy odstoupit a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího odbyt@rostex.cz. Příloha č.1 Formulář - Odstoupení od smlouvy.
 
6.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno, a to zasláním nebo předáním bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nepoškozené a neopotřebované.
 
6.3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem.
  
6.4.  Prodávající je taktéž povinen vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím přímo v provozovně. Zaslání zboží zpět na  dobírku není možné. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu /atypické výrobky/ dle ust.§ 1837 písm. d) OZ.
 
6.5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na náhradu vzniklé škody je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 
7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční doby, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud není prodávajícím stanovena prodloužená záruční doba.
 
8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
8.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 
8.4. Není li v on-line katalogu na webových stránkách ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. uvedeno u dodaného produktu jinak, je záruční doba na zboží 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.
 
8.5. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny: neodbornou montáží, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením anebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou.
 
8.6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady v záruční době, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.  se sídlem Dědická 190/17, 682 01 Vyškov, písemně s popisem vady a uplatněným nárokem z titulu odpovědnosti na vady ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku /§ 2099 a násl. OZ vady odstranitelné a neodstranitelné/, i elektronicky na adrese odbyt@rostex.cz. Zboží musí být doručeno bez zbytečného odkladu. Tel. kontakt 517 316 415.
Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 OZ, záruku za jakost upravuje § 2113 OZ. 
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
       a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
       b) na odstranění vady opravou věci
       c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
       d) odstoupení od smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
   
8.7. Při uplatnění reklamace je nutné prokázat počátek běhu záruční doby, a to doručení zboží spotřebiteli - kupujícímu a existenci smluvního vztahu.
Prodávající má zájem o řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou. Pokud nedojde ke smírnému řešení, především dohodou, je možné postupovat dle bodu 8.8.
 
8.8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je možné dle z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.
Orgánem příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, web:http://www.coi.cz, podatelna@coi.cz
Pro řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou poskytne prodávající potřebnou součinnost.
 
 
9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 
9.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 
10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a tištěné podobě.
 
10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 
10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 
10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 
10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
10.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovných služeb Česká pošta s.p.
 
11.2. Zpráva je doručena:
 
11.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 
11.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 
11.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 
11.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. v platném znění.
 
12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
 
12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
12.4. Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě.
 
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 190/17 , 682 01 Vyškov, adresa elektronické pošty odbyt@rostex.cz, telefon: 517 316 415, fax: 517 348 989
 
Ve Vyškově dne 1.7.2022 
 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Správce osobních údajů

Společnost ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. se sídlem Dědická 190/17, 682 01 Vyškov, IČ: 25519671,
DIČ: CZ25519671, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 29651, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy, e-maily, telefon, webové stránky, sociální sítě, vizitky, aj.)
 • distributor
 • veřejně přístupné rejstříky, sezamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, název firmy, titul, příp. adresa sídla firmy a adresa provozovny firmy, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

V. Kategorie subjektů údajů

 • zákazník správce
 • zaměstnanec správce
 • dopravce
 • dodavatel služby
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
 • uchazeč o zaměstnání

 

 

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

 • velkoobchodníci
 • finanční ústavy
 • úřady veřejné správy
 • zpracovatel
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU)

VII. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XI. Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení,
 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů,
 • je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav,
 • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů,
 • postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

 

Tisknout stránku Vytisknout stránku       Doporuč Poslat odkaz na e-mail Nahoru
telefon.png
tel.: +420 517 316 111
GSM: +420 724 028 365
fabrika.png

ROSTEX VYŠKOV

, s.r.o.
Dědická 190/17, 682 01 Vyškov
Dveřní kování | Posuvné dveře | Rozetové kování | Bezpečnostní kování | Nůžky na plech
Mapa stránek  |  Ochrana osobních údajů  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Podmínky používání stránek
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.